0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.04.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.04.2024.
25.847.910,93
Стање предходног дана:
27.098.231,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
78.333,34
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.217,531,44
Остале исплате:
111.122,32
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
142.448,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.186.205,65
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.186.205,65
Амакс
253.984,10
Комерцсервис
36.106,00
Селекта
288.023,90
Којчић
402.434,00
Дон дон
112.637,25
Књаз Милош
93.020,40
Матeријални и остали трошкови:
142.448,11
Жана луг
4.920,00
ЗЗЈЗ
8.140,00
ДВД
64.609,00
Студио севен
15.000,00
ФЦЦ
1.971,62
Дом здравља Кикинда
1.571,49
Неша комп
32.100,00
Управа за трезор
14.136,00