0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.05.2023.
22.513.735,07
Стање предходног дана:
22.090.120,88
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
15.105.140,71
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
670.546,12
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.527.941,36
Остале исплате:
825.131,28
Извршена плаћања
Плате:
15.124.487,48
Превоз:
Енeргeнти:
100.769,35
Матeријални и остали трошкови:
127.815,81
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
100.769,35
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
100.769,35
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
127.815,81
КОМОРА
10.411,81
ТАПЕТАРСКА РАДЊА
74.000,00
МИН. ЗДРАВЉА
9.340,00
СУДСКА ТАКСА
34.064,00