0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.07.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.07.2023.
19.658.110,93
Стање предходног дана:
19.021.851,72
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
14.367-959,31
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
771.678,86
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.621.432,29
Остале исплате:
881.946,67
Извршена плаћања
Плате:
14.393.111,15
Превоз:
Енeргeнти:
92.523,04
Матeријални и остали трошкови:
9.883,89
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
7.860,88
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
7.860,88
ФЕНИКС ФАРМ
7.860,88
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
92.523,04
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
92.523,04
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.883,89
КОМОРА
9.883,89