0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.03.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.03.2024.
19,663,597,94
Стање предходног дана:
19,576,421,70
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.155.822,44
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.802.417,65
Остале исплате:
266.228,55
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
803.878,32
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.264.767,88
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.264.767,88
Амакс
250.422,48
Комерцсервис
25.446,00
Селекта
329.361,90
Којчић
423.483,70
Дон дон
125.829,00
Књаз Милош
110.224,80
Матeријални и остали трошкови:
803.878,32
Едукативни центар Београд
14.100,00
Класик НК
36.000,00
Бајир
35.530,00
Хелена Граф
264.440,40
Зома
88.784,40
Инфолаб
204.000,00
Неша комп
32.100,00
Енерго Типо
38.232,52
Студиосевен
15.000,00
Електросервис Рац
75.691,00