0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.05.2023.
21.605.616,71
Стање предходног дана:
22.513.735,07
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
735.696,84
Остале исплате:
172.421,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
656.897,77
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
251.220,59
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
251.220,59
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
13.804,49
ЕДУКАЛИС
165.120,00
Д.В.Д.
70.693,00
КАМАТА ЕПС
1.603,10