0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.12.2023.
21.620.042,39
Стање предходног дана:
20.406.102,47
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.448.813,19
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.323.962,70
Остале исплате:
10.910,57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
893.057,09
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
12,00
Отпремнине:
441.804,18
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
12,00
Управа за трезор
12,00