0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.06.2023.
20.428.267,44
Стање предходног дана:
21.763.676,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.162.069,52
Остале исплате:
174.339,25
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
334.500,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.001.908,29
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.001.908,29
АС СТАНКОВИУЋ
117.714,57
КЊАЗ МИЛОШ
88.718,40
АМАКС
189.680,94
СЕЛЕКТА
60.247,00
КОЈЧИЋ
223.465,38
КОМЕРЦСЕРВИС
322.082,00
Матeријални и остали трошкови:
334.500,48
ДЗ Н КНЕЗЕВАЦ
5.180,00
ДЗ КИКИНДА
2.004,97
ЛА ФАНТАНА
3.317,63
ЕС ВРАЦ ГАБОР
10.350,00
ЗЗЈЗ
6.870,00
МИКРОЦЕР
3.850,93
НЕША-КОМП
54.100,00
ГРАФОПАК
3.100,00
РЕМОНДИС
7.200,00
СЕНТА ПРОМЕТ
2.124,95
ЗОМА 021
14.352,00
АУТОСЕРВИС-РАДИЋ
34.020,00
ИНФОЛАБ
180.000,00
АГРО МЕТАЛ
850,00