0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.02.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.02.2024.
20.360.956,57
Стање предходног дана:
19.883.214,86
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
853.617,74
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
35.231,12
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
142.648,39
Остале исплате:
268.458,76
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
375.640,17
Матeријални и остали трошкови:
35.466,98
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
375.640,17
Србијагас
375.640,17
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
35.466,98
Управа за трезор
235,86
Хачко Бранислав
35.231,12