0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.03.2023.
18.425.774,41
Стање предходног дана:
18.078.716,31
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
381.596,11
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
34.538,01
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
4.800,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
29.738,01
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
29.738,01
ГЛОБАЛМЕДИК
4.176,00
СИНОФАРМ
25.562,01
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
4.800,00
ХАНДИ СОФТ
4.800,00