0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.03.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.03.2024.
19.612.002,39
Стање предходног дана:
18.837.360,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
855.180,02
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
38.189,53
Остале исплате:
42.349,05
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.363,58
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
79.175,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
79.175,00
Комерцсервис
79.175,00
Матeријални и остали трошкови:
1.363,58
Управа за трезор
1.363,58