0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.09.2023.
17.883.424,89
Стање предходног дана:
16.677.467,43
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.303.610,69
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
58,80
Остале исплате:
97.594,43
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
3.527,65
Матeријални и остали трошкови:
58,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
94.066,78
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
94.066,78
ФЕНИКС ФАРМ
47.728,18
ИНФАРМ
15.999,50
ФАРМАЛОГИСТ
30.339,10
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
3.527,65
СРБИЈАГАС
3.527,65
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
58,80
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
58,80