0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.12.2022.
26.871.525,21
Стање предходног дана:
26.336.554,30
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
781.854,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
246.883,09
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
58.416,21
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
188.466,88
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
188.466,88
ИНФАРМ
167.999,59
ФЕНИКС ФАРМА
17.817,39
ФАРМАЛОГИСТ
2.649,90
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
58.416,21
ЕПС
58.416,21
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: