0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.06.2023.
20.498.957,58
Стање предходног дана:
20.494.379,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
73.631,37
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
69.053,33
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
58.751,33
Матeријални и остали трошкови:
6,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
10.296,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
10.296,00
ИНФАРМ
10.296,00
Енeргeнти:
58.751,33
ЕУРО-ПЕТРОЛ
58.751,33
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
6,00