0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.11.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.11.2023.
21.211.105,21
Стање предходног дана:
21.475.221,03
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
50.299,91
Остале исплате:
213.815,91
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.126,91
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
207.815,91
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
50.173,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
207.815,91
Феникс Фарм
88.006,55
Инфарм
119.809,36
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.126,91
Управа за трезор
126,91
Фар-авај
6.000,00