0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.06.2023.
20.224.065,08
Стање предходног дана:
20.498.957,58
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
73.785,06
Остале исплате:
201.107,44
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
239.938,81
Матeријални и остали трошкови:
34.953,69
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
239.938,81
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
103.968,37
СРБИЈАГАС
135.970,44
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
34.953,69
КЛАСИК
34.800,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
153,69