0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.12.2022.
25.740.939,91
Стање предходног дана:
27.001.844,19
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
32.166,96
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.124.506,01
Остале исплате:
168.565,23
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
154.161,39
Матeријални и остали трошкови:
12.530,05
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.007.731,90
Лекови у ЗУ:
14.623,40
Санитетски и медицински материјал:
104.024,50
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
14.623,40
МЕСЕР
14.623,40
Санитетски и медицински материјал:
104.024,50
ГЛОБАЛМЕДИК
26.244,00
СИНОФАРМ
70.277,90
НЕОМЕДИКА
7.502,60
Енeргeнти:
154.161,39
ЕУРО ПЕТРОЛ
154.161,39
Исхрана болесника:
1.007.731,90
ДОН ДОН
66.797,50
АМАКС
127.478,00
СЕЛЕКТА
195.399,00
КОЈЧИЋ
522.354,00
КЊАЗ МИЛОШ
33.782,40
КОМЕРЦСЕРВИС
61.921,00
Матeријални и остали трошкови:
12.530,05
САВА ОСИГУРАЊЕ
10.687,05
МУП
1.736,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
107,00