0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.12.2023.
20.033.822,49
Стање предходног дана:
20.152.942,29
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
62.943,39
Остале исплате:
56.146,41
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
65.265,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
53.854,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
53.854,00
Комерцсервис продукт
53.854,00
Матeријални и остали трошкови:
65.265,80
Дом здравља Нови Кнежевац
10.950,00
Класик
36.000,00
Ла фантана
3.315,80
ЈП ПТТ
15.000,00