0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.02.2023.
18.814.913,75
Стање предходног дана:
19.085.158,79
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
120.442,22
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
310.136,75
Остале исплате:
80.550,51
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
390.687,26
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
390.687,26
КЛАСИК
33.599,52
ЈЕЛОДОМ
1.740,00
СББ
4.746,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
269.509,82
ЈЕТЕЛ
816,00
ФЦЦ
1.712,91
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
РЕМОНДИС
7.200,00
ЗЗЈЗ
11.750,00
НЕША КОМП
20.700,00
ТЛЕКОМ
8.913,01
ДОМ ЗДРАВЉА
20.000,00