0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.10.2023.
23.288.107,21
Стање предходног дана:
23.290.113,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
2.006,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
2.006,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
2.006,00
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2000,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
6,00