0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.11.2022.
25.398.154,12
Стање предходног дана:
25.323.154,12
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.611.030,78
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.686.030,78
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.173.931,97
Матeријални и остали трошкови:
75.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
437.098,81
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
437.098,81
Софарма
23.239,43
Вега
11.960,30
Инфарм
401.899,08
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.173.931,97
Електропривреда
1.113.374,52
ЈП Србијагас
60.557,45
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
75.000,00
Медицински факултет Нови Сад
75.000,00