0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.08.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.08.2023.
17.144.778,52
Стање предходног дана:
18.793.516,64
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
133.298,68
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.545.953,58
Остале исплате:
236.083,22
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
732.058,55
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.049.978,25
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.049.978,25
СЕЛЕКТА
99.327,80
КОМЕРЦСЕРВИС
226.039,40
АМАКС
98.813,40
СЕНТА ПРОМЕТ
9.169,08
КЊАЗ МИЛОШ
103.747,20
КОЈЧИЋ
383.933,60
АС СТАНКОВИЋ
128.947,77
Матeријални и остали трошкови:
732.058,55
БАЈИР
74.850,00
ЗОМА 021
66.036,00
ХЕЛЕНА ГРАФ
252.716,40
ПРВОСЛАВ НЕЂИЋ
337.920,00