0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.06.2023.
19.846.866,95
Стање предходног дана:
20.223.485,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
253.468,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
606.856,67
Остале исплате:
23.230,31
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
376.618,65
Отпремнине:
Јубиларне награде:
253.468,33
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
376.618,65
ЕВА 71
13.000,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
232.302,96
ЖАНА ЛУГ
18.060.01
НЕША КОМП
2.000,00
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
9.021,90
СББ
4.953,00
ЈП ПТТ
20.370,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
А-1
44.494,78
ЈЕТЕЛ
816,00
ДОМ ЗДРАВЉА
21.600,00