0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.07.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.07.2023.
18.348.576,79
Стање предходног дана:
18.981.350,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
223.683,08
Остале исплате:
409.090,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
97.155,82
Матeријални и остали трошкови:
341.810,71
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
193.806,89
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
193.806,89
ИНФАРМ
128.208,74
ИНОФАРМ
4.730,00
ФЕНИКС ФАРМ
48.484,15
ЕСЕНСА
12.384,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
97.155,82
ЕПС
93.798,48
СРБИЈАГАС
3.357,34
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
341.810,71
КЛАСИК
34.800,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
239.076,21
ТЕЛЕКОМ
8.409,70
КБТ
56.400,00
Д.З. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
3.020,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
104,80