0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.09.2023.
16.467.036,24
Стање предходног дана:
16.563.875,37
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.624.056,05
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.351.832,53
Остале исплате:
369.062,65
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
683.456,08
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.037.439,10
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.037.439,10
СЕЛЕКТА
57.297,90
АМАКС
164.032,90
КОМЕРЦСЕРВИС
175.544,60
КОЈЧИЋ
510.445,80
АС СТАНКОВИЋ
130.117,90
Матeријални и остали трошкови:
683.456,08
ЕЛЕКТРО КАРОЉ
197.505,60
7 ОКТОБАР
246.313,66
СББ
4.899,00
ГРАФОПАК
30.200,00
НЕША КОМП
31.500,00
ЈП ПТТ
25.740,00
ВИСА ПРОМ
5.050,00
ФЦЦ
1.712,91
СТУДИО СЕВЕН
10.000,00
ТЕЛЕКОМ
8.580,10
ЈЕТЕЛ
816,00
СТИЛ Б
115.958,81
АЛЕКСАНДАР
5.180,00