0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.12.2022.
25.694.511,84
Стање предходног дана:
25.737.356,28
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
40.399,54
Остале исплате:
2.444,90
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
42.844,44
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
42.844,44
САВА ОСИГУРАЊЕ
21.890,46
МУП
2.972,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
17.981,98