0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.02.2023.
18.797.637,74
Стање предходног дана:
18.814.913,75
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
570.534,72
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
587.810,73
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.276,01
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
570.534,72
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
570.534,72
ФАРМАЛОГИСТ
108.101,35
СОФАРМА
23.361,91
ВЕГА
86.708,13
ИНФАРМ
309.968,01
ФЕНИКС-ФАРМ
42.395,32
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
17.276,01
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
17.276,01