0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.09.2023.
16.453.350,19
Стање предходног дана:
16.467.036,24
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
47.323,96
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
61.010,01
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
47.093,38
Матeријални и остали трошкови:
3.620,63
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
10.296,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
10.296,00
ИНФАРМ
10.296,00
Енeргeнти:
47.093,38
ЕУРО ПЕТРОЛ
47.093,38
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
3.620,63
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
3.620,63