0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.12.2023.
25.758.872,84
Стање предходног дана:
19.938.629,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
6.863,407,51
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
258,63
Остале исплате:
1.042.905,54
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
517.550,22
Матeријални и остали трошкови:
258,63
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
525.355,32
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
525.355,32
Фармалогист
34.248,39
Инфарм
373.527,77
Феникс фарм
71.152,66
Есенса
16.512,00
Медикунион
29.914,50
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
517.550,22
ЕПС
389.238,62
Србијагас
128.311,60
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
258,63
Управа за трезор
258,63