0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.02.2023.
18.634.892,94
Стање предходног дана:
18.797.637,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
128.258,00
Остале исплате:
34.486,80
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.545,00
Матeријални и остали трошкови:
94.868,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
66.331,80
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.545,00
СРБИЈАГАС
1.545,00
Исхрана болесника:
66.331,80
АМАКС
66.331,80
Матeријални и остали трошкови:
94.868,00
ЕЛЕКТРОСЕРВИС РАЦ
31.250,00
ЗЗЈЗ
11.750,00
ЕВА 71
13.000,00
САТ ТРАКТ
7.368,00
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
31.500,00