0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.11.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.11.2023.
22.665.146,24
Стање предходног дана:
21.210.628,37
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.566.666,21
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
71.933,79
Остале исплате:
40.214,95
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
112.148,74
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
112.148,74
Дом здравља
900,00
Јетел
816,00
Телеком Србија
71.117,79
Класик
36.000,00
Ла фантана
3.314,95