0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.12.2023.
19.006.201,89
Стање предходног дана:
25.758.872,84
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
52.218,17
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
6.784.724,80
Остале исплате:
20.164,32
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
100.177,79
Матeријални и остали трошкови:
668.115,21
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
6.030.016,65
Лекови у ЗУ:
6.579,47
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
6.579,47
Месер
6.396,39
Феникс фарм
183,08
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
100.177,79
Еуро петрол
62.406,56
Дом здравља Кикинда
37.771,23
Исхрана болесника:
6.030.016,65
Амакс
1.151.090,10
Књаз Милош
283.123,20
Комерцсервис продукт
1.235.879,40
Којчић
2.428.754,15
АС Браћа Станковић
504.557,90
Селекта
426.611,90
Матeријални и остали трошкови:
668.115,21
Ева
13.000,00
Електросервис
17.479,00
Зома 021
72.105,60
Сат тракт
7.280,00
Инфолаб
180.000,00
Неша комп
4.400,00
Дом здравља Кањижа
84.600,00
Бајир
74.494,00
ЗЗЈЗ Кикинда
11.750,00
Хелена граф
192.979,20
Ремондис
7.800,00
Управа за трезор
2.227,41