0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.06.2023.
19.435.157,75
Стање предходног дана:
19.845.999,62
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
7.280,00
Остале исплате:
403.561,87
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
296.739,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
114.102,67
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
114.102,67
ФЕНИКС ФАРМА
114.102,67
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
296.739,20
Д.З. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
7.725,00
САТ ТРАКТ
7.280,00
ПАЛИСАДА БЕОГРАД
281.734,20