0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.09.2023.
16.381.340,00
Стање предходног дана:
16.451.185,01
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.634.937,71
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.693.221,52
Остале исплате:
11.561,20
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
919.173,07
Матeријални и остали трошкови:
12.989,85
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
55.066,00
Лекови у ЗУ:
692.086,20
Санитетски и медицински материјал:
25.467,60
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
692.086,20
ФАРМАЛОГИСТ
47.499,07
СОФАРМА
21.756,68
ВЕГА
30.008,00
ФЕНИКС-ФАРМ
36.013,12
ИНФАРМ
556.809,33
Санитетски и медицински материјал:
25.467,60
ФЕНИКС-ФАРМ
25.467,60
Енeргeнти:
919.173,07
СРБИЈАГАС
37.065,75
ЕПС
882.107,32
Исхрана болесника:
55.066,00
СЕЛЕКТА
55.066,00
Матeријални и остали трошкови:
12.989,85
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
131,86
МУП
736,00
САВА ОСИГУРАЊЕ
12.121,99