0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.01.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.01.2024.
20.010.569,85
Стање предходног дана:
20.011.193,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
15.595.764,82
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
387.630,00
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
15.596.388,92
Остале исплате:
387.630,00
Извршена плаћања
Плате:
15.983.394,82
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
624,10
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
624,10
Управа за трезор
624,10