0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.08.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.08.2023.
16.953.187,16
Стање предходног дана:
16.962.636,99
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.895.654,31
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
484.056,83
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.895.654,31
Остале исплате:
493.506,66
Извршена плаћања
Плате:
13.379.711,14
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.449,83
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.449,83
КОМОРА
9.378,93
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
70,90