0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај 16.11.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.11.2023.
20.174.963,97
Стање предходног дана:
20.188.922,42
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
13.022.396,00
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
542.922,63
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.027.842,74
Остале исплате:
552.434,34
Извршена плаћања
Плате:
13.565.318,63
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
14.958,45
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
14.958,45
Комора здравствених установа
9.511,71
Управа за трезор
5.446,74