0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.12.2022.
20.127.529,83
Стање предходног дана:
25.565.783,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.388.113,43
Остали приливи:
30.151,51
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.403.113,43
Остале исплате:
5.453.405,04
Извршена плаћања
Плате:
16.829.920,53
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
26.597,94
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
26.597,94
ЈП ПТТ
15.000,00
КОМОРА
11.597,94