0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.02.2023.
18.089.812,40
Стање предходног дана:
18.634.892,94
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.503.591,49
Остали приливи:
1.568,57
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.493.130,59
Остале исплате:
557.110,01
Извршена плаћања
Плате:
13.041.055,26
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.185,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.185,34
КОМОРА
9.185,34