0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.10.2023.
22.898.276,56
Стање предходног дана:
22.776.536,06
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.381.980,68
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.248.026,68
Остале исплате:
12.213,50
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.067.801,02
Матeријални и остали трошкови:
12.213,50
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.180.225,66
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.180.225,66
ФЕНИКС ФАРМ
10.296,72
ФАРМАЛОГИСТ
297.626,24
ИНФАРМ
520.537,93
МЕДИКА-ЛИНЕА
336.229,47
ЕСЕНСА
8.055,30
ИНЕЛ-МЕДИК
7.480,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.067.801,02
ЕПС
1.033.114,66
СРБИЈАГАС
34.686,36
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
12.213,50
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
12.213,50