0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.11.2022.
24.771.175,45
Стање предходног дана:
24.814.444,30
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
30.379.85
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
68.955,91
Остале исплате:
4.692,79
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
50.605,83
Матeријални и остали трошкови:
15.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
8.042,87
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
8.042,87
МЕСЕР
8.042,87
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
50.605,83
ЕУРО-ПЕТРОЛ
45.913,04
СРБИЈАГАС
4.692,79
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
15.000,00
МЕДИПРО
15.000,00