0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.09.2023.
16.296.706,21
Стање предходног дана:
16.381.173,75
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.535.923,71
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
420.246,70
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.575.263,71
Остале исплате:
465.374,24
Извршена плаћања
Плате:
12.956.170,41
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
84.467,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
84.467,54
КЛАСИК
36.000,00
ЈЕЛОДОМ
39.340,00
КОМОРА
9.127,54