0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.10.2023.
22.461.077,42
Стање предходног дана:
22.898.276,56
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.684.020,51
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.651.643,43
Остале исплате:
469.576,22
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
764.466,94
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.222.798,71
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
133.954,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.222.798,71
КОЈЧИЋ
502.465,92
АС СТАНКОВИЋ
132.458,15
АМАКС
229.243,04
КОМЕРЦСЕРВИС
236.553,60
СЕЛЕКТА
122.078,00
Матeријални и остали трошкови:
764.466,94
НЕША КОМП
43.130,00
ЕВА -71
20.500,01
ЈКП 7 ОКТОБАР
260.943,66
ЈП ПТТ
670,00
СД ПЛАСТ
252.520,00
ФЦЦ
1.712,91
ТЕЛЕКОМ
34.155,07
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ЈЕТЕЛ
816,00
А-1
34.330,50
СББ
4.973,00
САТ-ТРАКТ
7.280,00
НАРЦИС
3.000,00
ГЕО ПЛАН
21.600,00
КЛАСИК
36.000,00
ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА
591,98
32.237,81