0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -18.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.12.2023.
18.939.642,80
Стање предходног дана:
18.939.642,80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
13.779.791,40
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
294.123,73
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
132.779.791,4
Остале исплате:
294.123,73
Извршена плаћања
Плате:
13.418.275,98
Превоз:
Енeргeнти:
361.515,42
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
294.123,73
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
294.123,73
Вега
11.040,48
Софарма
16.184,74
Инфарм
140.584,18
Фармалогист
126.314,33
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
361.515,42
Србијагас
361.515,42
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: