0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.10.2023.
22.339.531,85
Стање предходног дана:
22.461.077,42
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
121.545,57
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
95.474,84
Матeријални и остали трошкови:
4.191,73
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
21.879,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
21.879,00
ИНФАРМ
21.879,00
Енeргeнти:
95.474,84
Д.З. КИКИНДА
31.321,67
ЕУРО ПЕТРОЛ
64.153,17
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
4.191,73
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
4.191,73