0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.12.2023.
18.848.068,88
Стање предходног дана:
18.939.642,80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
44.291,67
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
22.386,77
Остале исплате:
103.478,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
22.386,77
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
103.478,82
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
103.478,82
Феникс фарм
49.638,55
Фармалогист
27.871,03
Инфарм
25.969,24
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
22.386,77
ЈП ПТТ
20.000,00
Управа за трезор
12.386,77