0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.03.2023.
16.194.928,99
Стање предходног дана:
16.567.420,64
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
4.332,70
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
341.176,39
Остале исплате:
35.647,96
Извршена плаћања
Плате:
286.897,92
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
89.926,43
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
89.926,43
А-1
48.358,64
Д З КИКИНДА
678,93
ГВОЖЂАРА БАНЕ
2.293,60
САТ-ТРАКТ
7.280,00
ЛА ФАНТАНА
3.315,89
Д З Н КНЕЖЕВАЦ
19.850,00
БАЈИР
7.950,00
КОМОРА
199,37