0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.04.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.04.2023.
21.846.242,22
Стање предходног дана:
21.766.546,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
727.500,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
527.975,53
Остале исплате:
119.828,79
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
446.040,57
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
90.677,80
Лекови у ЗУ:
100.789,95
Санитетски и медицински материјал:
10.296,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
100.789,95
Месер
18.279,25
Феникс фарм
54.504,70
Медикунион
28.006,00
Санитетски и медицински материјал:
10.296,00
Инфарм
10.296,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
90.677,80
Матeријални и остали трошкови:
446.040,57
ЗЗЈЗ Кикинда
8.140,00
Актива ББ
15.000,00
Неша комп
44.100,00
Графопак
4.400,00
Ева 71
13.000,00
ЈКП 7. октобар
267.932,51
ЈП ПТТ
1.560,00
СББ
4.756,00
Ремондис
7.200,00
Ла фантана
3.318,23
ФЦЦ
1.712,91
Студио севен плус
10.000,00
Јетел
817,22
Телеком
7.765,57
А 1
45.032,13
Сат тракт
7.280,00