0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.12.2023
18.712.680,47
Стање предходног дана:
18.848.068,88
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
6.247,05
Остале исплате:
129.141,36
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
6.247,05
Матeријални и остали трошкови:
129.141,36
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
6.247,05
Србијагас
6.247,05
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
129.141,36
Управа за трезор
291,36
Класик
121.000,00
Дом здравља Нови Кнежевац
7.850,00