0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.02.2023.
19.020.568,30
Стање предходног дана:
19.366.237,06
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
35.153,04
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
380.821,80
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
10.460,90
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
370.360,90
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
370.360,90
АДОК
36.300,00
АУТОСЕРВИС РАДИЋ
48.610,00
ЕС РАЦ
31.089,00
ФИТ АУТО
2.700,00
НЕША КОМП
3.940,00
ГРАФОПАК
6.000,00
РЕМОНДИС
7.200,00
БАЈИР
57.270,00
ФРИГОТЕРМ
161.623,20
МОТО ШОП
2.580,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
13.048,70