0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.06.2023.
19.215.119,72
Стање предходног дана:
21.025.396,00
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
240.549,28
Остали приливи:
44.291,67
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.731.022,54
Остале исплате:
364.094,69
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
922.876,03
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.011.284,82
Лекови у ЗУ:
160.956,38
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
160.956,38
ФЕНИКС ФАРМА
160.956,38
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.011.284,82
АМАКС
209.023,24
КОЈЧИЋ
526.787,38
СЕЛЕКТА
115.970,80
КОМЕРЦСЕРВИС
159.503,40
Матeријални и остали трошкови:
922.876,03
ЗОМА 021
81.559,20
БАЈИР
56.036,00
НЕША КОМП
5.400,00
ЗЗЈЗ
21.370,00
ЛАСЛО ЈУХАС
135.000,00
ФИТИШ
23.760,00
ПРИЗМА
15.120,00
ИНФОЛАБ
180.000,00
ХЕЛЕНА ГРАФ
285.488,40
РЕМОНДИС
7.200,00
ЛА ФАНТАНА
3.317,00
МИКРОЦЕР
6.135,38
ЈКП 7 ОКТОБАР
7.520,00
ДУДАШ ТРАДЕ
13.360,01
47.999,14
ДОМ ЗДРАВЉА НК
33.622,20